Všeobecné smluvní podmínky

 

upravující užívání služeb poskytovaných společnosti Vox Group a.s., Holandská 11, 571 01 Moravská Třebová.

 

Veškeré podmínky jsou  "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel zavazuje dodržovat pravidla, která jsou stanovená níže. V případě porušení smluvních ujednání kterýmkoli uživatelem uvedených služeb může provozovatel – obchodní společnost Vox Group a.s. (dále jen provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

 

                                                                 I. Registrace uživatele

 

Pro užívání služeb je nezbytné provedení registrace. I v případě, že kterákoli služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení registrace, řídí se užívání služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito podmínkami souhlas zahájením užívání služeb. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.

 

                                                               II. Pravidla užívání e-mailových serverů

 

www.voxmail.cz, www.voxmobile.cz, www.bitmail.cz, www.135.cz, www.stopa.cz a www.rexvox.com

 

1. Výše uvedené e-mailové servery umožňují uživateli používat jím zaregistrovanou adresu elektronické pošty pro přijímání a zasílání elektronické pošty a to vše bezplatně.

 

2. Uživatel mající zájem o zasílání a přijímání e-mailů prostřednictvím výšeuvedených e-mailových serverů je povinen si  vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání jména požadované emailové adresy, vyplnění příslušných údajů a hesla, přečtení tohoto Smluvního ujednání a stisknutí tlačítka "Souhlasím" umístěného pod tímto Smluvním ujednáním.

 

3. Provozovatel nenese odpovědnost

- za  případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost e-mailové služby

- za případné  nedoručení, pozdní doručení či  doručení poškozeného emailu

- za  případné neodeslání emailu či odeslání emailu poškozeného

- za případný únik informací o uživateli emailové schránky

- za případnou ztrátu nebo poškození dat, jež uživatel v e-mailové schránce uložil

- za jakýkoliv jiný následek používání služby.

 

4. Provozovatel může poskytování služeb po včasném oznámení uživateli ukončit

 

5. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

 

6. Provozovatel se zavazuje, že obsah e-mailových zpráv (ať už přijatých, rozepsaných či odeslaných) neposkytne jakékoli třetí osobě.

 

                                                           III. Práva a povinnosti

 

1. Uživatel vůči provozovateli prohlašuje a zaručuje, že

- je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk

- nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům

- používáním služeb ze strany uživatele za podmínek uvedených v těchto podmínkách nedojde k porušení právních předpisů ČR ani právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika

- se před zahájením užívání služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi

- si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu, a to jak k obsahu provozovatele, obsahu uživatele, i obsahu třetích osob.

- bere na vědomí,  že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky provozovatele.

- si je vědom své povinnosti vždy respektovat práva provozovatele, propojených osob a třetích  osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

 

2. Uživatel zejména nesmí:

- užívat kteroukoli službu provozovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami,

- získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů služeb provozovatele i služeb a produktů třetích osob,

- zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data služeb,

- užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných zpráv tzv. spamů v jakékoli podobě, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu,

- vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než uživatel, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či   jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly

- porušovat práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech

- pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

 

                                                              IV. Ochrana osobních údajů

 

1. Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat.

2. Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický  údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

3. Provozovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi.    Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

4. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům      jednotlivých uživatelů.

5. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

6. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

7. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování služeb podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.

8. Provedením registrace uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění  se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných smluvních podmínek provozovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele při užívání služby registrace.

9. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů zejména pro cílení reklamy uživatelům služeb a zasílání obchodních sdělení.

10.Provedením registrace uděluje uživatel provozovateli  souhlas k předání osobních údajů uživatele propojeným osobám provozujícím propojené servery.

11.Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

12.Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat provozovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě provozovatel poskytne uživateli informace. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

13.Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

14.Uživatel bere na vědomí, že provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti.

 

                                                           V. Souhlas s podmínkami

 

1. Každý z uživatelů je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s těmito podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto podmínek nebo fakticky tím, že uživatel začne používat jakoukoli ze služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.

2. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Změnu Podmínek sdělí provozovatel uživateli.

 

                                                           VI.  Závěrečná ustanovení

 

1. Veškerá komunikace mezi provozovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně, nebo může být provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek provozovatele.

 

2. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1.1. 2014.

Nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti podmínky s dřívějším datem účinnosti.